Русская версия

Animal Welfare

Programme of World Society for Protection of Animals in cooperation with FAO SEUR 
Programme Coordinator MVDr. Rastislav Kolesar , e-mail: rastokolesar(at)wspa.org.uk 
National Coordinator: Mgr. Alica Kosuthova, email: kampanier(at)sloboda.sk
Web Editor: Juraj Gogora, e-mail: Juraj.Gogora@agroinstitut.sk

STRUCTURE

Objectives and Mission (to the main Animal Welfare Portal)

Animal Welfare Issues:

 

 FARM ANIMAL WELFARE ISSUES AT THE FARM- conventional farming

FARM ANIMAL WELFARE ISSUES AT ORGANIC AND FREE RANGE FARMING

 • Organic and free range farming - Legislation
  Download (PDF, Slovak only)
 • ÚKSÚP (text available only in Slovak language)
  1. Zákon č. 224/98 Z.z. o ekologickom poľnohospodárstve a výrobe biopotravín v znení zákona č. 415/2002 Z.z. - ústav: 
  • vedie register ekologických subjektov
  • vydáva posudky k výsledkom vykonaných rozborov pôd a rastlín,
  • odsúhlasuje účel využitia pôd pre ekologické pestovanie rastlín
  • vykonáva kontrolu dodržiavania podmienok držiteľmi registrácie a ÚKSÚP-om poverenými inšpekčnými organizáciami,
  • rozhoduje o zaradení pozemkov do konverzie a určuje obdobie konverzie,
  • osvedčuje pri dovoze a vývoze ekologický pôvod biopotraviny a bioproduktu,
  • poskytuje údaje orgánom Európskej únie,
  • vedie evidenciu pozemkov a ich využívanie na pestovanie rastlín a chov zvierat v systéme ekologického poľnohospodárstva,
  • zostavuje register povolených pesticídov, hnojív a krmív do ekologického poľnohospodárstva,
  • vydáva osvedčenia držiteľom registrácie v systéme ekologického poľnohospodárstva,
  • poveruje inšpekčné organizácie na výkon inšpekcie a certifikácie v systéme ekologického poľnohospodárstva a výrobe biopotravín,
  • ukladá pokutu tomu, kto klamlivo označuje poľnohospodársky produkt alebo potravinu nepochádzajúcu z ekologického poľnohospodárstva označením ekologického poľnohospodárstva

 FARM ANIMAL WELFARE ISSUES DURING TRANSPORTATION

 • Governmental ordinance SR. No. 302/2003 Coll. ,On protection of animals during transport.
  Nariadenie vlády SR č. 302/2003 Z. z. , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o ochrane zvierat počas prepravy
  Download No. 302/2003 Coll.. (PDF, Slovak only)

 FARM ANIMAL WELFARE ISSUES AT THE TIME OF SLAUGHTERING OR KILLING

LINKS